مهندس خانی

09126990609

قارچ کش مانکوزب (مانکوزد) 80% اریا شیمی پودر با قابلیت تر شوندگی

85000تومان

Mancozeb Aria 80% WP

قارچ کش حفاظتی

جهت پیشگیری از قارچ گرفتن گیاهان کاربرد دارد

به صورت محلول در اب جهت از بین بردن تمامی قارچ های داخل خاک و حفاظت از گیاه کاربرد دارد

دز مصرف : ۲ گرم در یک لیتر اب